Forordningen om arbejdsbeskyttelsestjeneste er en lokal lovgivningsmæssig retsakt fra organisationen, der regulerer denne tjenestes funktion. Arbejdsbeskyttelse er et emne, der uden undtagelse vedrører alle forretningsenheder i Hviderusland. Det er dog især vigtigt for organisationer med øget risiko for arbejdsrelaterede skader. Vi kan tale om områder som byggeri, produktion, transport. Ofte tilgængelighed sundheds- og sikkerhedsstyringssystemer er en betingelse for at opnå tilladelser, såsom certifikater i byggeri.

jeg godkender
_______________________
kontor
LTD "________________"
firmaets navn
__________ ____________
navn og efternavn
"_____" _________ 2017

POSITION
____________ Nej _________
Minsk

Om organisationens arbejdsbeskyttelsestjeneste

Kapitel 1. Generelle bestemmelser

1. Denne forordning om arbejdsbeskyttelsestjeneste i organisationen er blevet udviklet under hensyntagen til virksomhedens specifikke karakter og karakter.
(på basis af standardbestemmelserne om organisationens arbejdsmiljøbeskyttelsestjeneste, der er udviklet på baggrund af artikel seks, del 20, i loven for Republikken Hviderusland af 23. juni 2008 "om arbejdskraftsbeskyttelse" som ændret ved lov om Republikken Hviderusland af 12. juli 2013, afsnit 7.1.5, afsnit 7, i forordningerne om ministeriets arbejdskraft og social beskyttelse i Republikken Hviderusland, godkendt ved resolutionen fra Ministerrådet for Republikken Hviderusland dateret 31. oktober , 2001 nr. 1589 "Issues of the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus" og godkendt ved resolutionen fra Ministeriet for Labor and Social Protection of the Republic of Belarus No. 98 dateret 30. september 2013 og indgået gældende fra den 25. januar 2014, i overensstemmelse med hvilken modelbestemmelserne om organisationens arbejdsmiljøtjeneste, der er godkendt ved dekret fra Ministeriet for arbejdsmarked og social beskyttelse i Republikken Hviderusland dateret 24. maj 2002, nr. 82 , blev ugyldig).
2. Med henblik på denne bestemmelses anvendelse anvendes udtrykkene i den betydning, der er fastlagt i Republikken Hvideruslands lov af 23. juni 2008 "Om arbejdskraftsbeskyttelse" som ændret ved Republikken Hvideruslands lov af 12. juli 2013 (National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus, 2008 No. 158, 2/1453; National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus, 24.07.2013, 2/2059).
3. Disse forordninger definerer de vigtigste opgaver og funktioner i organisationens arbejdsmarkedsbeskyttelsestjeneste (arbejdsmarkedsbeskyttelsestjeneste skal forstås som en strukturel underafdeling af organisationen: ledelse, afdeling, sektor, arbejdskraftsingeniør eller arbejdsmiljøspecialist, i det følgende benævnt arbejdsbeskyttelsestjeneste).
4. Arbejdsbeskyttelsestjenesten er en uafhængig strukturel enhed og rapporterer direkte til virksomhedslederen eller hans stedfortræder, chefingeniør, der er autoriseret i overensstemmelse med arbejdsmarkedsstyringssystemet.
5. Arbejdsbeskyttelsestjenesten organiserer arbejde med arbejdskraftsbeskyttelse i overensstemmelse med loven i Republikken Hviderusland "om arbejdskraftsbeskyttelse", andre lovgivningsmæssige handlinger.
6. Arbejdsbeskyttelsestjenestens medarbejdere kan ud over at udføre deres arbejdsfunktioner kun være involveret i eliminering af nødsituationer.

Kapitel 2: Grundlæggende opgaver

7. Arbejdsbeskyttelsestjenestens hovedopgaver er:
tilrettelæggelse af arbejdet med arbejdskraftsbeskyttelse, koordinering af strukturelle enheders aktiviteter for at sikre sunde og sikre arbejdsforhold
oprettelse, implementering og forbedring af arbejdsmarkedsstyringssystemet
indførelse af avanceret erfaring og videnskabelig udvikling inden for arbejdskraftsbeskyttelse
fremme af arbejdskraftsbeskyttelse
overvågning af overholdelse af lovgivning om arbejdskraft

Kapitel 3 Organisationsstruktur

8. Arbejdsbeskyttelsestjenestens struktur og størrelse fastlægges afhængigt af antallet af medarbejdere, arten og graden af ​​fare for faktorer i arbejdsmiljøet og arbejdsprocessen, tilstedeværelsen af ​​farlige produktionsfaciliteter, arbejde med øget fare. Ved dannelse af arbejdsbeskyttelsestjenesten er det nødvendigt at blive styret af artikel 20 i loven for Republikken Hviderusland af 23.06.2008 "Om arbejdskraftsbeskyttelse" (under hensyntagen til ændringerne og tilføjelserne af 23.07.2013) og dekretet om Arbejdsministeriet i Republikken Hviderusland dateret 23.07.1999 nr. 94 "Om godkendelse af standarder for antallet af arbejdsmiljøspecialister i virksomheder".
9. Personer udnævnes til stillinger som leder og specialister for arbejdstjenestetjenesten i overensstemmelse med de kvalifikationskrav, der er fastsat i loven.
10. Arbejdsbeskyttelsestjenesten er med hensyn til sin status, inklusive lønninger, inkluderet i virksomhedens vigtigste produktions- og tekniske afdelinger, og dens beslutninger, der træffes inden for de tildelte rettigheder og beføjelser, er bindende for ledere og specialister, andre ansatte af alle strukturelle divisioner i virksomheden

Kapitel 4 Funktioner

11. I overensstemmelse med hovedopgaverne har arbejdstjeneste til beskyttelse af arbejdet:
11.1. udvikling sammen med strukturelle opdelinger af foranstaltninger til forbedring og drift af arbejdsmarkedsstyringssystemet, der sikrer identifikation af farer, vurdering af erhvervsmæssige risici, bestemmelse af erhvervsrisikostyringsforanstaltninger og analyse af deres effektivitet
11.2. udføre, herunder sammen med embedsmænd, der er ansvarlige for at organisere arbejdskraftsbeskyttelse i strukturelle divisioner, og med deltagelse af repræsentanter for den primære fagforeningsorganisation eller autoriserede personer:
- kontrol med tilstanden af ​​arbejdsforholdene på hver arbejdsplads
- overholdelse af arbejds- og hvilestyret for arbejdere og ansatte
- levering af arbejdere, der arbejder med skadelige og (eller) farlige arbejdsforhold, samt arbejde i forbindelse med forurening og (eller) udført under ugunstige temperaturforhold med det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr og kollektive beskyttelses-, vaske- og affedtningsmidler
- sundheds- og husholdningsforsyning af arbejdere
- overholdelse af kravene til arbejdskraftbeskyttelse under teknologiske processer, drift af industribygninger og -konstruktioner, værktøjsmaskiner, maskiner, mekanismer, andet udstyr, køretøjer, udstyr, værktøj og andre spørgsmål, der falder inden for arbejdsmarkedsbeskyttelsestjenesten
11.3. udvikling af et program med introduktionsinstruktion om arbejdskraftsbeskyttelse og implementering heraf
11.4. tilrettelæggelse og ledelse af arbejdet på arbejdsmarkedskontoret Gennemførelse af arbejdsdagsdage, udstillinger, konkurrencer, seminarer, møder, avancerede træningskurser, foredrag, foredrag og andre begivenheder om arbejdsmiljøspørgsmål;
11.5. organisation sammen med strukturelle divisioner:
- gennemføre uddannelse og afprøve arbejdstagernes viden om arbejdsmarkedsspørgsmål
- indførelse af sikre teknologier, udstyr, materialer og stoffer, mere effektive midler til kollektiv beskyttelse, avanceret erfaring og videnskabelig udvikling i disse spørgsmål
11.6. Træning med deltagelse af strukturelle enheder:
a) lister over aktuelle og underlagt udviklingsinstruktioner om arbejdskraftsbeskyttelse
b) arbejdstageryrker, stillinger som ledere og specialister, som skal gennemgå en videnundersøgelse om arbejdsmarkedsspørgsmål
c) spørgsmål (billetter) til test af viden om arbejdskraftsbeskyttelse hos ledere og specialister
d) stillinger hos specialister, der skal gennemgå en praktikophold
e) arbejdstageres erhverv og stillinger, der er undtaget fra primær instruktion om arbejdskraftsbeskyttelse
12. godkendelse:
12.1. udviklet til brug i organisationen, design, teknik, teknologisk og anden dokumentation med hensyn til overholdelse af arbejdskraftskrav
12.2. udarbejde ordrer og direktiver vedrørende spørgsmål om at sikre sunde og sikre arbejdsforhold, programmer, planer, foranstaltninger til forbedring af arbejdsforhold og sikkerhed, forebyggelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme og forebyggelse heraf, forebyggelse om definitionen af ​​funktionelle ansvarsområder for arbejdskraftsbeskyttelse af ledere af strukturelle divisioner, andre embedsmænd og specialister
12.3. udkast til ændringer og tilføjelser til arbejdsmarkedsspørgsmål introduceret til kollektivaftalen
12.4. projekter med anmodninger til de relevante organisationer om tilvejebringelse af information, dokumentation om tilrettelæggelse af arbejdet med arbejdskraftsbeskyttelse, teknologiske processer, materialer, stoffer, udstyr, midler til at beskytte arbejdstagere mod skadelige og (eller) farlige produktionsfaktorer
12.5. udkast til instruktioner om arbejdskraftsbeskyttelse, lister over arbejde med øget fare, udført i henhold til tilladelsen og andre lokale lovgivningsmæssige retsakter om arbejdskraftsbeskyttelse
13. levering af bistand til strukturelle enheder i:
a) overvågning af indholdet af skadelige stoffer i arbejdsområdets luft og på arbejdstagernes hud
b) udvikling af handlingsplaner til forbedring af arbejdsvilkår og sikkerhed, forebyggelse af arbejdsskader, erhvervssygdomme
c) udvikling og revision af instruktioner om arbejdskraftsbeskyttelse, andre lokale lovgivningsmæssige retsakter, der indeholder krav til arbejdskraftbeskyttelse, programmer for primær instruktion på arbejdspladsen, uddannelses- og programdokumentation af uddannelsesprogrammer til avanceret træning, omskoling, faglig uddannelse af arbejdstagere (medarbejdere) om arbejdskraft beskyttelse
d) udstyr til informationsstande, arbejdsbeskyttelseshjørner
e) tilrettelæggelse af briefing om arbejdskraftsbeskyttelse (primær på arbejdspladsen, gentaget, ikke planlagt, målrettet)
f) udarbejdelse af en liste over erhverv (stillinger) for medarbejdere, der er underlagt foreløbige og periodiske (under ansættelse), ikke-planlagte lægeundersøgelser
g) udarbejdelse af en liste over erhverv (stillinger), der er berettiget til kompensation for arbejdsforholdene
14. deltagelse i:
1) kollektive forhandlinger, når man overvejer arbejdsmarkedsbeskyttelsesspørgsmål, udarbejder udkast til sektioner i den kollektive overenskomst om arbejdsvilkår og arbejdsmarkedsbeskyttelse og udvikler en handlingsplan for arbejdskraftsbeskyttelse
2) undersøgelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, udvikling af foranstaltninger til forebyggelse og forebyggelse heraf
3) i arbejdet med at fremme og implementere bedste praksis inden for sikre metoder og teknikker til arbejdskraft, samarbejde med ansatte og deres autoriserede repræsentanter inden for arbejdskraftsbeskyttelse
4) kommissionernes arbejde:
- at teste arbejdstagernes viden om arbejdsmarkedsspørgsmål
- inspektion af industribygninger, virksomhedens strukturer
- beskyttelse af arbejdskraften
- attestationskommission til attestering af ledere og specialister i virksomheden
-på certificering af arbejdspladser for arbejdsforhold
- kvalitetskontrol af personligt og kollektivt beskyttelsesudstyr
- og andre;
15. forberedelse og gennemførelse af arbejde med deltagelse af strukturelle enheder til:
- forbedring af arbejdsmarkedsstyringssystemet, udvikling af lokale lovgivningsmæssige retsakter inden for arbejdskraftsbeskyttelse
- ved at vurdere sikkerheden af ​​udstyr, udstyr, værktøj, organisering af arbejde og arbejdspladser
-implementering af sikre teknologiske processer, produktionsudstyr
- nedlukning af traumatisk udstyr, udstyr og værktøj, der ikke opfylder sikkerhedskravene
16. analyse af arbejdsforholdets og arbejdsbeskyttelsens tilstand, årsagerne til overtrædelser af arbejdslovgivningen og arbejdsbeskyttelse, arbejdsskader, erhvervssygdom;
17. udarbejdelse af statslige statistiske rapporter og oplysninger om arbejdskraftsbeskyttelse og arbejdsforhold
18. opretholdelse af systematisk bogføring og opbevaring af lovgivningsmæssige retsakter, andre lovgivningsmæssige retsakter, herunder tekniske lovgivningsmæssige retsakter, der indeholder krav til arbejdskraftbeskyttelse, såvel som lokale lovgivningsmæssige retsakter og andre dokumenter fra virksomheden om spørgsmål, der hører under arbejdsmarkedstjenestens kompetence
19. tilrettelæggelse af at forsyne virksomhedens strukturelle enheder med de nødvendige lovgivningsmæssige retsakter, lokale lovgivningsmæssige retsakter, visuelle hjælpemidler, plakater om arbejdskraftsbeskyttelse;
20. at gøre opmærksom på embedsmænd, der er ansvarlige for tilrettelæggelse af arbejdskraftsbeskyttelse i strukturelle afdelinger, information om lovgivningsmæssige retsakter, andre lovgivningsmæssige retsakter, herunder tekniske lovgivningsmæssige retsakter, der indeholder arbejdskraftsbeskyttelseskrav, samt nyligt vedtagne, rådgivning, der yder dem hjælp til anvendelsen af ​​lovgivningen om arbejdskraftsbeskyttelse
21. organisering og udførelse af arbejde for at informere medarbejdere om arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder om deres rettigheder og forpligtelser på dette område, tilstanden af ​​arbejdsforhold og arbejdskraftsbeskyttelse på arbejdspladser, de midler og foranstaltninger, der anvendes til at forbedre dem, den nuværende risiko for skade til sundhed og de krævede midler kollektiv og individuel beskyttelse, kompensation for arbejdsforhold, procedure og betingelser for obligatorisk forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og andre spørgsmål i forbindelse med sikring af arbejdskraftsbeskyttelse
22. organisering og gennemførelse med deltagelse af strukturelle divisioner i organisationen arbejde for at forhindre overtrædelser fra arbejdstagerne af arbejdssikkerhed og hygiejnekrav for at forhindre arbejdsskader og erhvervssygdomme
23. forberedelse til afholdelse af anmeldelser af konkurrencer for den bedste organisering af arbejdet med arbejdskraftsbeskyttelse. andre foranstaltninger til beskyttelse af arbejdskraften.
24. Arbejdsbeskyttelsestjenesten har i overensstemmelse med de opgaver, den får tildelt, følgende funktioner til at overvåge overholdelse af lovgivningen om arbejdskraftsbeskyttelse, herunder for:
24.1. overholdelse i organisationen af ​​lovgivningsmæssige, lovgivningsmæssige retsakter, herunder tekniske lovgivningsmæssige retsakter indeholdende krav til arbejdskraftbeskyttelse, organisatoriske og administrative dokumenter fra højere myndigheder, kontrolorganer;
24.2. opfyldelse af arbejdstagerne af arbejdsbeskyttelsesinstruktioner, arbejdsbeskyttelsesnormer og -forpligtelser, der er fastsat i den kollektive overenskomst, aftale, arbejdskontrakt, interne arbejdsforskrifter, funktionelle (job) opgaver og andre lokalt normative retsakter;
24.3. overholdelse af lovgivningen i lokale lovgivningsmæssige retsakter
24.4. opfyldelse af ordrer (ordrer) fra arbejdsgiveren (ledere af strukturelle divisioner) krav (instruktioner) fra organer, der har tilladelse til at udøve kontrol (tilsyn), af en højere organisation, overvejelse af anbefalinger fra fagforeninger om arbejdsmarkedsspørgsmål;
24.5. gennemførelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdsvilkår og arbejdsmiljøbeskyttelse i henhold til programmer, planer, kollektive aftaler, en arbejdshandlingsplan og andre foranstaltninger til at skabe sunde og sikre arbejdsforhold foranstaltninger til forbedring og drift af arbejdsmiljøledelsessystemet
24.6. rettidig certificering af den sundhedsmæssige og tekniske tilstand af arbejdsvilkår og arbejdskraftsbeskyttelse, udvikling og gennemførelse af foranstaltninger baseret på deres resultater for at bringe arbejdsvilkår og arbejdsmiljøbeskyttelse i overensstemmelse med kravene til arbejdskraftbeskyttelse
24.7. rettidig certificering af arbejdspladser til arbejdsvilkår, udvikling og implementering, baseret på deres resultater, af foranstaltninger til at bringe arbejdsvilkår og arbejdskraftsbeskyttelse i overensstemmelse med kravene til arbejdskraftbeskyttelse
24.8. rettidig og fuld forsyning af ansatte med personlige værnemidler, deres anvendelse, vedligeholdelse (opbevaring, levering, vask, rengøring, tørring, affedtning, reparationer osv.);
24.9. tilvejebringelse og korrekt brug af rengørings- og affedtningsmidler af ansatte;
24.10. levering af arbejdstagere med sanitære faciliteter;
24.11. den hygiejniske og hygiejniske tilstand af produktionen, hjælpe- og sanitære lokaler
24.12. tilstedeværelsen i de strukturelle afdelinger af driftsvejledninger om arbejdskraftsbeskyttelse, deres rettidige revision, udvikling af nye;
24.13. gennemføre uddannelse, afprøve viden, instruere arbejdstagere om arbejdskraftsbeskyttelse i overensstemmelse med kravene i lovgivningsmæssige retsakter, der regulerer forberedelse (uddannelse) til omskoling, avanceret træning, træning, instruktion om arbejdskraftsbeskyttelse;
24.14. forbipasserende medarbejdere til foreløbige (ved optagelse til arbejde), periodiske og ikke-planlagte (under ansættelse) obligatoriske lægeundersøgelser;
24.15. rettidig og korrekt levering af kompensation for arbejdsvilkår til arbejdstagere (gratis levering af terapeutisk og forebyggende mad, mælk eller tilsvarende fødevarer, levering af nedsat arbejdstid og yderligere orlov til arbejde med skadelige arbejdsforhold og andre former for kompensation)
24.16. overholdelse af kravene i lovgivningen om arbejdskraftsbeskyttelse for kvinder og arbejdstagere under XNUMX år
24.17. træffe foranstaltninger til at eliminere årsagerne til arbejdsulykker, erhvervssygdomme (baseret på dokumenter til efterforskning af sådanne hændelser)
23.18. korrekt brug af midler og materielle reserver beregnet til gennemførelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdsforhold og sikkerhed.

Kapitel 5. Rettigheder og forpligtelser

25. Arbejdstagerbeskyttelsestjenestens medarbejdere har i overensstemmelse med deres beføjelser ret på grundlag af artikel 21 i loven for Republikken Hviderusland "Om arbejdskraftsbeskyttelse":
25.1. at foretage inspektioner (undersøgelser) af arbejdsforhold og sikkerhed, overholdelse af kravene til arbejdskraft, for inden for deres kompetence at gøre sig bekendt med dokumenter om arbejdsmiljøspørgsmål;
25.2. for at kunne udføre deres pligter til enhver tid frit besøge og inspicere for overtrædelse af arbejds- og arbejdsmarkedslovgivningen al produktion, hjælpeanlæg, sanitære faciliteter, personlige skabe til opbevaring af personligt beskyttelsesudstyr, kontorer, strukturelle enheder;
25.3. anmode om og modtage fra lederne af strukturafdelinger, specialister og andre embedsmænd de nødvendige oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål, kræve skriftlige forklaringer fra lederne af strukturafdelinger, specialister, embedsmænd og andre arbejdere, arbejdstagere, der har overtrådt kravene til arbejdskraftbeskyttelse, grove overtrædelser af regler og forskrifter arbejdskraftbeskyttelse;
25.4. udstede til lederne af strukturafdelinger, specialister og andre embedsmænd fra arbejdsgiveren bindende instruktioner for at eliminere overtrædelser af arbejdskraftsbeskyttelseskrav og overvåge deres gennemførelse samt foretage ændringer og tilføjelser til de instruktioner, der tidligere blev udstedt til dem i form af instruktioner. Receptet er angivet i form af en liste over foranstaltninger, der sigter mod at eliminere krænkelser af arbejdskraft og arbejdskraftsbeskyttelse, hvilket sikrer sunde og sikre arbejdsforhold. Ordren eller dens individuelle foranstaltninger samt perioden for deres gennemførelse af medarbejderen til arbejdstjenestetjenesten kan annulleres af virksomhedschefen eller dennes stedfortræder, der er bemyndiget i overensstemmelse med arbejdsmarkedsstyringssystemet - chefingeniøren skriftligt med angivelse af de berettigede grunde til den personlige underskrift og datoen for beslutningen
25.5. kræve den obligatoriske gennemførelse af de foranstaltninger, der er indeholdt i retsakter, tidsskrifter med periodisk overvågning af arbejdsbeskyttelsestilstanden, instruktioner og andre relevante dokumenter i virksomhedens arbejdsmarkedsstyringssystem, udarbejdet baseret på resultaterne af inspektioner (undersøgelser) af staten og betingelser af arbejdskraftbeskyttelse
25.6. suspendere (forbyde) ved at udstede en recept (med angivelse af tid og dato) på den måde, der er foreskrevet ved lov, drift af udstyr, værktøj, inventar, køretøjer, udførelse af arbejde (levering af tjenester) i tilfælde af overtrædelser, der udgør en trussel til arbejdstagernes liv og helbred og menneskene omkring dem, indtil de elimineres;
25.7. organisere og udføre informations- og forklaringsarbejde med medarbejderne om arbejdsmarkedsspørgsmål, arbejdsmarkedsstyringssystemer og sund livsstil
25.8. fremsætte forslag til suspension af arbejdet i henhold til den etablerede procedure, indtil overtrædelsen er elimineret:
a) en arbejdstager, der ser ud til at arbejde i en tilstand af alkoholisk, narkotisk eller toksisk rus og andre rusmidler
b) en medarbejder, der ikke har passende faglig uddannelse, herunder i arbejdsmiljøspørgsmål
c) en arbejdstager, der ikke bruger personligt og kollektivt beskyttelsesudstyr, der sikrer arbejdssikkerhed og bevarelse af liv og sundhed
d) en arbejdstager, der ikke har bestået en lægeundersøgelse i de tilfælde og på den måde, der er foreskrevet i loven
e) arbejde, der ikke har bestået videnprøven om arbejdsmarkedsspørgsmål).
25.9. fremsætte forslag til arbejdsgiveren efter den fastlagte procedure:
a) at forbedre arbejdsvilkårene og beskyttelsen af ​​arbejdstagere for arbejdstagere
c) at reducere faglige risici
b) til forebyggelse og profylakse af arbejdsskader og erhvervssygdomme
d) baseret på overvejelsesresultaterne sammen med lederne for den relevante strukturelle enhed med deltagelse af repræsentanter for fagbeskyttelsen af ​​fagforeningen tilfælde af medarbejderens afslag på at udføre det tildelte arbejde på grund af forekomsten af ​​en øjeblikkelig fare for hans liv og helbred og de omkring ham, indtil denne fare er elimineret, såvel som hvis han personligt beskyttelsesudstyr, der er fastsat i standarderne (lister)
e) om incitamenter og materielle incitamenter for medarbejderne til at overholde kravene til arbejdskraft, for aktivt arbejde med arbejdskraftsbeskyttelse
f) samt om retsforfølgelse af embedsmænd, specialister og andre ansatte for overtrædelse af: arbejds- og arbejdsmarkedslovgivning, arbejdsmarkedsbeskyttelsesregler og -bestemmelser, arbejdsbeskyttelsesinstruktioner, andre lokale lovgivningsmæssige retsakter om arbejdskraftsbeskyttelse i overensstemmelse med ledelsessystemet arbejdskraft beskyttelse;
25.10. repræsentere på vegne af organisationschefen eller autoriseret i overensstemmelse med arbejdssikkerhedsstyringssystemet hans stedfortrædende chefingeniør organisationens interesser med hensyn til arbejdssikkerhedsspørgsmål i andre organisationer og institutioner;

Kapitel 6 Forhold. Forbindelser

26. Arbejdsbeskyttelsestjenesten udfører sine aktiviteter i samarbejde:
med strukturelle divisioner i organisationen (i det følgende benævnt strukturelle divisioner) inden for rammerne af deres autoritet, der er oprettet af arbejdsmarkedsbeskyttelsessystemet og andre lokale lovgivningsmæssige retsakter, med en primær fagforeningsorganisation, uanset om den har status som en juridisk enhed eller autoriserede personer til beskyttelse af arbejdstagerne for virksomhedens ansatte
med organer, der har tilladelse til at udøve kontrol (tilsyn) med overholdelse af lovgivningen om arbejdskraftsbeskyttelse, offentlige forvaltningsorganer til arbejdskraftsbeskyttelse på republikansk, sektorielt og regionalt niveau inden for de rettigheder og beføjelser, de får, med fagforeninger, deres organisatoriske strukturer, sammenslutninger af sådanne fagforeninger (i det følgende - fagforeninger), moderbeskyttelsestjenesten for arbejdskraft, medicinske organisationer, forskning, design og konstruktion af andre organisationer og institutioner i overensstemmelse med loven.

Kapitel 7 Ansvar

27. Kontrol over arbejdet i arbejdstjenestetjenesten udføres af lederen af ​​organisationen eller dennes stedfortræder, der er bemyndiget i overensstemmelse med arbejdsmarkedsstyringssystemet - overingeniøren, arbejdsmiljøtjenesten i en højere organisation, organer, der har tilladelse til at udøve kontrol (tilsyn) med overholdelse af lovgivning om arbejdskraft, statslige organer, der styrer arbejdskraftsbeskyttelse på republikansk, sektorielt og regionalt niveau inden for de rettigheder og beføjelser, der er tildelt dem
Medarbejdere i organisationens sikkerhedstjeneste er ansvarlige for udførelsen af ​​deres pligter, der er bestemt af denne regulering om organisationens arbejdsmiljøtjeneste og jobbeskrivelsen

Overingeniør ______________ _______________
"____" "_______" 2017

visa:

Lead Counsel ______________ ______________
"____" "_______" 2017

Human Resources Specialist
"____" "_______" 2017 ______________ ______________

velkendt:
Arbejdssikkerhedsingeniør ___________________ _______________
"____" "_______" 2017

Begrundelse: Beslutning fra Arbejds- og Forsvarsministeriet af 30.09.2013. september 98 nr. XNUMX om godkendelse af modelbestemmelserne om organisationens arbejdsmiljøbeskyttelsestjeneste